Dječji vrtić Bambi

Predškola

Odgojiteljica Marija Medić

Program predškole obvezan je program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Program predškole odnosi se na djecu koja nisu obuhvaćena redovnim programom, a provodi se u trajanju od 250 sati. Programom predškole želi se svakome djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu osigurati optimalne uvjete za razvoj svih potrebnih vještina.

Osnovna zadaća Programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja. Specifični ciljevi koji se Programom ostvaruju su razvoj osnovnih vještina i sposobnosti (vođenje brige o samome sebi, unaprjeđivanje socijalnih vještina), učiti kako učiti, razvijanje predčitačkih, predmatematičkih i grafomotoričkih vještina, razvoj suradničkih odnosa u grupi djece te razvoj vještina dogovaranja i pridržavanja pravila. Sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe programa predškole moraju omogućiti zadovoljavanje svih djetetovih potreba – potreba za sigurnošću, pripadanjem, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarenjem njegovih osobnih potencijala.

Ključne riječi:

Zadnje vijesti

Imate pitanja?

Obratite nam se putem telefona ili e-pošte