Dječji vrtić Bambi

Programi rada

Redovni desetsatni program

Svrha ranoga odgoja jest osiguravanje optimalnih uvjeta za uspješan odgoj i cjelovit razvoj svakog djeteta te unapređivanje onih djetetovih osobina i umijeća koja se počinju formirati u najranijoj dobi, a nužna su svakom pojedincu i u kasnijem životu kako bi uspješno zadovoljavao svoje potrebe i svoja prava te se odgovorno ponašao prema pravima i potrebama drugih osoba u zajednici.


Da bi to postigli stvaramo okruženje koje potiče dijete da samostalno (čineći) i kroz suradničko učenje s drugom djecom i odraslima istražuje svijet oko sebe. Zato nastojimo svakodnevno pratiti dijete i promišljati o zadovoljavanju njegovih potreba kroz pedagoški dobro promišljeno okruženje koje ima visok obrazovni potencijal. Tomu u prilog ide i sama strukturiranost prostora u sobama za dnevni boravak. Prostor svake odgojne skupine nastojimo podijeliti na manje prostorne cjeline (tzv. centre aktivnosti), čime se djeca indirektno „pozivaju“ na grupiranje u manje skupine, što pridonosi kvaliteti njihove komunikacije i suradnje. Prostornih (pod)cjeline sadržavaju materijale za određenu vrstu aktivnosti jer su aktivnosti djece mnogo kvalitetnije ako su materijali u pojedinim centrima ponuđeni pregledno, logično i svrsishodno.

Program katoličkog vjerskog odgoja

Uvažavajući i podržavajući prava djece i roditelja na njihov slobodan izbor sadržaja i vrste programa osmišljen je kvalitetan program katoličkog vjerskog odgoja rane i predškolske dobi koji počiva na humanističko-razvojnoj koncepciji izvan-obiteljskog odgoja i obrazovanja predškolske djece.
Program katoličkog vjerskog odgoja integriran je u redovan rad te se provodi u obje odgojne skupine.


Cilj ovog programa je odgajati religioznu dimenziju predškolskog djeteta i osposobljavati ga za autentične ljudske vrijednosti utemeljene na Evanđelju. U skladu s ciljevima cjelovitog predškolskog odgoja njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga te na poseban način Boga.

Program predškole

Program predškole obvezan je program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu te se provodi u trajanju od 250 sati. Program predškole se provodi sukladno Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14). Program predškole odnosi se na djecu koja nisu obuhvaćena redovnim pogramom.

Programom predškole se svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu želi osigurati optimalne uvjete za razvoj i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove izazove u školskom okruženju. Osnovna zadaća Programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja. Specifični ciljevi koji se Programom ostvaruju su razvoj osnovnih vještina i sposobnosti (vođenje brige o samome sebi, unaprjeđivanje socijalnih vještina), učiti kako učiti, razvijanje predčitačkih, predmatematičkih i grafomotoričkih vještina, razvoj suradničkih odnosa u grupi djece te razvoj vještina dogovaranja i pridržavanja pravila.
Za provedbu programa i ostvarivanje navedenih zadaća i ciljeva od iznimne je važnosti dobra suradnja s roditeljima. Nositelji programa predškole su stručnjaci za rani i predškolski odgoj i obrazovanje – odgojitelji, u suradnji sa članovima stručnih timova.