Dječji vrtić Bambi

Programi rada

Redovni desetsatni program

Svrha ranoga odgoja jest osiguravanje optimalnih uvjeta za uspješan odgoj i cjelovit razvoj svakog djeteta te unapređivanje onih djetetovih osobina i umijeća koja se počinju formirati u najranijoj dobi, a nužna su svakom pojedincu i u kasnijem životu kako bi uspješno zadovoljavao svoje potrebe i svoja prava te se odgovorno ponašao prema pravima i potrebama drugih osoba u zajednici.


Da bi to postigli stvaramo okruženje koje potiče dijete da samostalno (čineći) i kroz suradničko učenje s drugom djecom i odraslima istražuje svijet oko sebe. Zato nastojimo svakodnevno pratiti dijete i promišljati o zadovoljavanju njegovih potreba kroz pedagoški dobro promišljeno okruženje koje ima visok obrazovni potencijal. Tomu u prilog ide i sama strukturiranost prostora u sobama za dnevni boravak. Prostor svake odgojne skupine nastojimo podijeliti na manje prostorne cjeline (tzv. centre aktivnosti), čime se djeca indirektno „pozivaju“ na grupiranje u manje skupine, što pridonosi kvaliteti njihove komunikacije i suradnje. Prostornih (pod)cjeline sadržavaju materijale za određenu vrstu aktivnosti jer su aktivnosti djece mnogo kvalitetnije ako su materijali u pojedinim centrima ponuđeni pregledno, logično i svrsishodno.

Program katoličkog vjerskog odgoja

Uvažavajući i podržavajući prava djece i roditelja na njihov slobodan izbor sadržaja i vrste programa osmišljen je kvalitetan program katoličkog vjerskog odgoja rane i predškolske dobi koji počiva na humanističko-razvojnoj koncepciji izvan-obiteljskog odgoja i obrazovanja predškolske djece.
Program katoličkog vjerskog odgoja integriran je u redovan rad te se provodi u obje odgojne skupine.


Cilj ovog programa je odgajati religioznu dimenziju predškolskog djeteta i osposobljavati ga za autentične ljudske vrijednosti utemeljene na Evanđelju. U skladu s ciljevima cjelovitog predškolskog odgoja njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga te na poseban način Boga.

Program predškole

Program predškole obvezan je program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu te se provodi u trajanju od 250 sati. Program predškole se provodi sukladno Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14). Program predškole odnosi se na djecu koja nisu obuhvaćena redovnim pogramom.

Programom predškole se svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu želi osigurati optimalne uvjete za razvoj i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove izazove u školskom okruženju. Osnovna zadaća Programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja. Specifični ciljevi koji se Programom ostvaruju su razvoj osnovnih vještina i sposobnosti (vođenje brige o samome sebi, unaprjeđivanje socijalnih vještina), učiti kako učiti, razvijanje predčitačkih, predmatematičkih i grafomotoričkih vještina, razvoj suradničkih odnosa u grupi djece te razvoj vještina dogovaranja i pridržavanja pravila.
Za provedbu programa i ostvarivanje navedenih zadaća i ciljeva od iznimne je važnosti dobra suradnja s roditeljima. Nositelji programa predškole su stručnjaci za rani i predškolski odgoj i obrazovanje – odgojitelji, u suradnji sa članovima stručnih timova.

Program ritmike i plesa

U sklopu 10-satnog redovnog odgojno – obrazovnog rada provoditi će se program ritmike i plesa za djecu od navršene 4. godine do polaska u školu, a provedba programa organizirana je u dvije odgojne skupine koje bi brojile po 15 djece. Program je izrađen i poslan na verifikaciju u Ministarstvo znanosti i sporta te će se nakon postupka verifikacije početi provoditi. Provedbu programa ostvarivati će dvije odgojiteljice sa završenom stručnom edukacijom i stečenim kompetencijama za provođenje ritmike i plesa u predškolskom odgoju i obrazovanju.

Ples je za djecu najprirodnije sredstvo izraza jer slobodno i nesputano ritmičko kretanje pruža radost i zadovoljstvo, istraživanje u pokretu razvija kreativnost, a ponavljanje vještinu i sklad pokreta. Kroz ovaj program djeca će imati priliku istražiti svoju kreativnost, ali i naučiti koncepte glazbe i ritma. Na satovima plesa djeca uče surađivati u timu, ispravno komunicirati sa vršnjacima a sudjelovanjem u plesnim predstavama razvijaju samopouzdanje i vjeru u sebe. Svoja postignuća u različitim ritmičko – plesnim strukturama djeca će predstaviti u sklopu dječjih svečanosti tijekom pedagoške godine.

Programom predškole se svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu želi osigurati optimalne uvjete za razvoj i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove izazove u školskom okruženju. Osnovna zadaća Programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja. Specifični ciljevi koji se Programom ostvaruju su razvoj osnovnih vještina i sposobnosti (vođenje brige o samome sebi, unaprjeđivanje socijalnih vještina), učiti kako učiti, razvijanje predčitačkih, predmatematičkih i grafomotoričkih vještina, razvoj suradničkih odnosa u grupi djece te razvoj vještina dogovaranja i pridržavanja pravila.
Za provedbu programa i ostvarivanje navedenih zadaća i ciljeva od iznimne je važnosti dobra suradnja s roditeljima. Nositelji programa predškole su stručnjaci za rani i predškolski odgoj i obrazovanje – odgojitelji, u suradnji sa članovima stručnih timova.

Integrirani sportski program

Novu pedagošku godinu obogatit ćemo provođenjem kinezioloških aktivnosti djece kroz interakciju i redoviti 10-satni program i produljenom poslijepodnevnom boravku djece u vrtiću. Nastojat ćemo utjecati na činjenicu da djeca već u ranoj i predškolskoj dobi pokazuju nedostatak osnovne motoričke pismenosti kao temelja daljnjeg razvoja i kvalitete života (vidljiva je sve češća pojava pretilosti, dijabetesa, kardiovaskularnih problema).

Provođenjem kinezioloških aktivnosti djece od strane educiranih odgojitelja nastojati ćemo planirano, sistematski i organizirano utjecati na djetetove motoričke, funkcionalne i kognitivne sposobnosti, kognitivna obilježja te stjecanje motoričkih znanja i postignuća.

Ciljevi i zadaće bit će primjereni djeci i realno ostvariti odgojno-obrazovnim procesom koji će se kroz kineziološke aktivnosti odnositi na usvajanje novih motoričkih znanja, poticanje i razvijanje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece te stjecanje odgojnih vrijednosti koje su povezane sa svakodnevnim životnim prilikama. Ciljevi i zadaće Izvedbenog Plana i programa kinezioloških aktivnosti bit će temeljene na stvarnim pokazateljima i potrebama djece stvaranjem ugodnog raspoloženja i motiviranjem djece na daljnji rad.

Ples je za djecu najprirodnije sredstvo izraza jer slobodno i nesputano ritmičko kretanje pruža radost i zadovoljstvo, istraživanje u pokretu razvija kreativnost, a ponavljanje vještinu i sklad pokreta. Kroz ovaj program djeca će imati priliku istražiti svoju kreativnost, ali i naučiti koncepte glazbe i ritma. Na satovima plesa djeca uče surađivati u timu, ispravno komunicirati sa vršnjacima a sudjelovanjem u plesnim predstavama razvijaju samopouzdanje i vjeru u sebe. Svoja postignuća u različitim ritmičko – plesnim strukturama djeca će predstaviti u sklopu dječjih svečanosti tijekom pedagoške godine.

Programom predškole se svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu želi osigurati optimalne uvjete za razvoj i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove izazove u školskom okruženju. Osnovna zadaća Programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja. Specifični ciljevi koji se Programom ostvaruju su razvoj osnovnih vještina i sposobnosti (vođenje brige o samome sebi, unaprjeđivanje socijalnih vještina), učiti kako učiti, razvijanje predčitačkih, predmatematičkih i grafomotoričkih vještina, razvoj suradničkih odnosa u grupi djece te razvoj vještina dogovaranja i pridržavanja pravila.
Za provedbu programa i ostvarivanje navedenih zadaća i ciljeva od iznimne je važnosti dobra suradnja s roditeljima. Nositelji programa predškole su stručnjaci za rani i predškolski odgoj i obrazovanje – odgojitelji, u suradnji sa članovima stručnih timova.

Program rada za darovitu djecu

Tijekom pedagoške godine 2022./2023. odobren nam je Plan rada za darovitu djecu čime smo postali bogatiji za još jedan program. Cilj nam je kroz ovaj program poticati razvoj darovite djece te zadovoljavati posebne odgojno-obrazovne potrebe darovite djece poput potrebe za ostvarivanjem kontakta s vršnjacima prema intelektualnoj dobi, potrebe za radom u obogaćenim i proširenim odgojno-obrazovnim programima, potrebe za neovisnošću u učenju i izazovima te potrebe za produbljivanjem vlastitih interesa.

Ovim programom bit će obuhvaćeno maksimalno petnaestero djece u dobi od 3 godine pa do polaska u školu. Program će provoditi odgojitelji i stručni suradnici u suradnji s ostalim odgojno-obrazovnim radnicima u dječjem vrtiću, a po potrebi i s odgovarajućim stručnim i znanstvenim ustanovama. Prije uključivanja djeteta u program, provest će se prethodna procjena s ciljem identifikacije potencijalno darovite djece. 

Ovaj program rada bit će, uz pripremljenost odgojitelja, materijalno i didaktički opremljen. Rad će se provoditi u stimulirajućem prostornom okruženju kroz različite centre aktivnosti. Temeljem toga nastojat će se poticati apstraktno i logičko mišljenje, otvorena pitanja, uporaba različitih materijala, razumijevanjem vlastito i tuđe ponašanje, povremeno vođenje aktivnosti, projektni rad i sl. 

Planiranim programom predviđena je suradnja s različitim subjektima, pri čemu posebno naglašavamo suradnju s roditeljima. Zaključno, na kraju svake pedagoške godine, redovito će se provoditi vrednovanje provedenog programa.