Dječji vrtić Bambi

Bubamare

Odgojiteljice Marija Jurketić i Anita Turi

 

Srednja odgojno – obrazovna skupina „Bubamare“ obuhvaća djecu u dobi od 4 do 5 godina starosti. Planiranjem odgojno – obrazovnog rada usmjerava se na aktivnosti primjerene dječjim razvojnim potrebama i omogućava se optimalan tjelesni, socijalni i spoznajni razvoj djeteta. Svakom djetetu se pristupa kao individui, daje mu se sloboda prilikom izbora aktivnosti, materijala i prostora, potiče se dijete na interakciju i suradnju s drugom djecom, nastoji se ostvariti kvalitetna suradnja s roditeljima i širom zajednicom. Svakodnevno se unapređuje odgojno-obrazovna praksa i stvara poticajno okruženje koje je u skladu s dječjom prirodom.

Djecu u godini pred polazak u školu, aktivno se priprema kroz predčitačke i matematičke aktivnosti, te se razvijaju socioemocionalne i kognitivne sposobnosti.  Kod djece se potiče mašta i kreativno izražavanje kao što su likovno izražavanje, glazbeno izražavanje i scensko izražavanje

Ključne riječi:

Zadnje vijesti

Imate pitanja?

Obratite nam se putem telefona ili e-pošte