Dječji vrtić Bambi

Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci
Matije Gupca 8  


KLASA:034-03/24-01

URBROJ:2196-6-2/24-02

U Andrijaševcima,  06. svibnja 2024. godine

Na temelju čl.1.a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13, 57/22), članka 43.st.1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), sukladno Pravilniku o upisu i Mjerilima  za  upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci ,  sukladno Planu upisa za pedagošku godinu 2024./2025., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci, a na temelju suglasnosti Osnivača ,  (dalje Vrtić) ističe na  objektu dječjeg vrtića i na svojoj web stranici www.bambi.andrijasevci.hr

                                                             NATJEČAJ

 o provođenju postupka upisa djece u program Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci za pedagošku 2024./2025.godinu  (06. svibnja 2024. –14 . svibnja 2024. godine)

I     Upis se provodi za  jaslički i vrtićki desetsatni  program Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci, znači djeca od navršene 1 jedne godine života ( djeca koja su do 31.08.tekuće godine navršila jednu godinu života) do polaska u osnovnu školu.

II   Pravo na upis djeteta u Ustanovu ostvaruju samo roditelji koji imaju prebivalište na području Osnivača (Općina Andrijaševci). Pravo na upis djeteta u Ustanovu ostvaruju i roditelji koji nemaju prebivalište na području osnivača pod uvjetom da ima slobodnog mjesta te uz plaćanje pune ekonomske cijene boravka djeteta u ustanovi.

III  Zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 06. svibnja 2024. godine do 14. svibnja 2024. godine putem

 • E- MAILA – bambi@andrijasevci.hr
 • FIZIČKA DOSTAVA: popunjeni zahtjev s dokumentacijom  odložiti u odvojenu kutiju ispred ulaza u vrtić u Andrijaševcima; Matije Gupca 8, Andrijaševci radnim danom od 9,00 – 16,00 sati tijekom radnih dana upisa.

IV    Za upis djeteta/ djece u Vrtić, roditelj – staratelj dužan je dostaviti:

OBVEZNA  DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE U VRTIĆ

1.    Zahtjev za upis djeteta (djece) u predškolsku ustanovu

2.    Preslika rodnog  lista  za dijete ( i ostalu djecu u obitelji)

3.    Ispunjen upitnik za roditelje za upis u jaslice/vrtić

3.    Potvrda o  mjestu prebivalištu djeteta  i presliku osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika

4.     Potvrda o radnom statusu roditelja/skrbnika, rješenje o invalidnosti, rješenje o mirovini,      

       potvrda fakulteta o statusu redovnog studenta

5.    Potvrda nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta    

      (djece) prije upisa u Vrtić zajedno s potvrdom da je dijete uredno cijepljeno    – OBAVEZNO     (izdaje nadležni liječnik – pedijatar djeteta – djece ne stariji od mjesec   dana )

    6.   Nalaz i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta – oštećenju funkcionalnih sposobnosti

           Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s   

         invaliditetom, medicinsku dokumentaciju i stručne nalaze i mišljenja, ukoliko postoji  

         teškoća u razvoju  djeteta

   7.   Presliku dokumenta kojom se potvrđuje status samohranog roditelja ili roditelja    

        Jedno roditeljske obitelji: pravomoćna presuda o razvodu braka, rodni list djeteta ne stariji  od 3 mjeseca, odluka o roditeljskoj skrbi, izvod iz matice umrlih za drugog roditelja,  

        uvjerenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju ili druga   

        isprava  kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete)

  8.   Presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji ako se nalazi u toj obitelji,

  9.   Presliku rješenja o doplatku za djecu ili rješenja korisnika zajamčene minimalne

        naknade

10.   Drugi dokazi kojima se dokazuje pravo na ostvarivanje bodova prema kriterijima

        propisanim člankom 12. ovog Pravilnika

RED PRVENSTVA PREDNOST PRI UPISU DJECE U VRTIĆ RAZRAĐUJE SE METODOM BODOVANJA PREMA SLJEDEĆI KRITERIJIMA:

Prednost pri upisu  djece u vrtić ostvaruje se sukladno čl.20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 57/22)  i čl.20. Mjerila za   upis djece u Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci

DOKUMENTACIJA KOJOM RODITELJ – STARATELJ DOKAZUJE PREDNOST

 • Roditelji s prebivalištem u Općini Andrijaševci      5 bodova
 • za dijete roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata:
  rješenje Ministarstva hrvatskih branitelja o invalidnosti u presliku –  s klauzulom pravomoćnosti                                                               5 bodova
 • za dijete oba zaposlenog/ih roditelja :

potvrda poslodavca  o zaposlenju, preslik prijave HZMO i HZZO –u
ili  potvrda  o  podacima iz matične evidencije HZMO za novozaposlene
unutar 30 dana  prije ili u tijeku
upisnog roka                                                                               4 boda

 • za dijete samohranog roditelja:

izvadak iz matice rođenih ,smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog
roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju
(državna privremena alimentacija)                                             5 boda

 • za dijete čija su oba ili jedan roditelj redovni studenti/učenici:

potvrda fakulteta/škole o redovnom školovanju                         4 boda

 • za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece:

rodni listovi za svu djecu    za svako malodobno dijete            1 bod

 • dijete u godini prije polaska u osnovnu školu             3 boda
 • za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji:

sudska odluka (ne starija od godine dana ) i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju           djeteta u udomiteljsku obitelj                                                      3 boda

 • za dijete s teškoćama u razvoju:

rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb, i sva medicinska                 dokumentacija  koju roditelj/staratelj posjeduje                       2 boda

NEPOTPUNI ZAHTJEVI ZA UPIS DJECE U VRTIĆ NEĆE BITI UZETI U RAZMATRANJE

VAŽNO: Sukladno uredbi o zaštiti osobnih podataka rezultati upisa biti će vidljivi putem identifikacijskog broja (upisati u desni kut zahtjeva identifikacijski broj kojega vi sami osmislite npr: šifra od 7 znamenki a da sadrži kombinaciju 4 slova i tri broja- npr : Medo555;   abcd123;….).

Na temelju utvrđenih bodova i u okviru slobodnih mjesta sastavlja se rang lista upisane djece, odnosno povjerenstvo za provedbu upisa  predlaže Upravnom vijeću Odluku o rezultatima upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2024./2025.

Upravno vijeće Vrtića donosi konačnu Listu reda prvenstva  javnom objavom, odnosno na oglasnoj ploči vrtića i web stranici vrtića www.bambi.andrijasevci.hr

PRAVO NA PRIGOVOR

Roditelj/udomitelj  ili skrbnik ima pravo prigovora na rezultate upisa u roku od osam (8) dana od dana objave Odluke o upisu. Prigovor se dostavlja  u pisanom obliku na adresu Vrtića, Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci, Matije Gupca 8, 32271 Rokovci-Andrijaševci. Odluku o prigovorima roditelja  donosi  Upravno vijeće u roku od 8  dana od dana isteka roka za prigovor. Upravno vijeće može:

 • odbaciti prigovor kao nepravodoban
 • odbiti prigovor kao neosnovan i potvrditi rezultate upisa
 • prihvatiti prigovor i izmijeniti rezultate upisa

Odgovor na prigovor u pisanom obliku roditelju/skrbniku  se dostavlja u zatvorenoj kuverti putem pošte. Odluka Upravnog vijeća je konačna.

PRIJEM NOVOUPISANE DJECE

Roditelj/udomitelj/skrbnik upis potvrđuje potpisivanjem Ugovora o ostvarivanju programa kojim se uređuju prava i obveze između roditelja – korisnika usluga i  Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci, i to u roku od 15 dana do dana početka pedagoške godine (najkasnije do 25. kolovoza u godini u kojoj se upisi provode),  kada je u obvezi dostaviti izvornike obvezne dokumentacije (ako nije bio u prilici dostaviti je prilikom upisa). Ako ne dostavi tražene dokumente smatrati će  se da je odustao od upisa svoga/svoje  djeteta/djece u vrtić.

Sve informacije mogu se dobiti na telefone:

DJEČJI VRTIĆ BAMBI ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

032 372 504

098 186 17 55  RAVNATELJICA

Rezultati upisa bit će objavljeni na Oglasnoj ploči i
web stranici Vrtića do 14. lipnja 2024. godine

                                                                                               Ravnateljica:

                                                                                Svjetlana Draženović mag.paed.

Prilozi