Dječji vrtić Bambi

Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci

Matije Gupca 8

32271 Rokovci-Andrijaševci

KLASA:112-03/23-02-02             

URBROJ: 2196-6-2/23-01

U Andrijaševcima,  15. veljača 2022. godine

Na temelju članaka 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 44. i 45. Statuta Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci i Odluke Upravnog vijeća od 13. veljače 2023. godine  Upravno vijeće, raspisuje

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto

 1.  Psihologa –  na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno 
 2. 1 izvršitelja/ice za vrijeme trajanja Projekta „Vrtić i obitelj prijatelji“ s mjestom rada u Andrijaševcima u svrhu provedbe projekta „Vrtić i obitelj prijatelji“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Uvjeti:

VSS, profesor psihologije, diplomirani psiholog, magistar struke sukladno čl.24. stavak 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

      Uz prijavu treba priložiti:

 • životopis;
 • presliku dokaza o  stručnoj spremi;
 •  presliku potvrde iz elektronske baze podataka

HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu;

 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 • kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja
 • a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Uvjerenje izdaje Općinski sud)
 • b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Uvjerenje izdaje Prekršajni sud)
 • c) potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

( Potvrdu izdaje Centar za socijalnu skrb)

 • dokaz o državljanstvu

Uvjeti:  Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17,

98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13,

98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju

priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,

58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Temeljem Članka 7. Stavka 1.,2.,3.,4.,5., Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci prije izbora kandidata  provjeriti će se radne i druge (stručne, zdravstvene) sposobnosti osobe koja traži zaposlenje. Provjeravanje sposobnosti provodi  se testiranjem, određivanjem osobi da obavi neki posao, razgovorom (intervjuom) i sl.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Natječajna dokumentacija  neće se vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati..
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića , www.bambi@andrijasevci.hr

Natječaj je objavljen dana 15. veljače 2023. godine i traje do 23.veljače 2023. godine

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od dana objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci i oglasnoj ploči dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci, neposredno Dječjem vrtiću na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu:

Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci

Matije Gupca 8, 32271 Rokovci-Andrijaševci

S naznakom „Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na mjesto psihologa 1 izvršitelj/ice, na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, s mjestom rada u Andrijaševcima, u svrhu provedbe projekta „Vrtić i obitelj prijatelji“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda -NE OTVARAJ

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci                                                    

kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne   podatke u svrhu provedbe postupka natječaja u skladu s odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

                                                                               PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                       Darko Duktaj mag.ing.el.

Prilozi