Dječji vrtić Bambi

Projekt “Vrtić i obitelj prijatelji”

Vrtić i obitelj prijatelji

Informacije o projektu

KORISNIK: Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci, Matije Gupca 8, Andrijaševci, 32 271 Rokovci-Andrijaševci, OIB: 00842862265

PARTNER: Općina Andrijaševci, Vinkovačka ulica 6, Rokovci, 32271 Rokovci-Andrijaševci, OIB: 47372067408

VRIJEDNOST PROJEKTA I UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 1.043.680,26 kuna

FINANCIRANJE: Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%) (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.)

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 20 mjeseci (18.1.2022. – 18.9.2023.)

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Svjetlana Draženović, mag.paed., ravnateljica i voditeljica projekta (svjetlana.drazenovic@gmail.com)

KRATAK OPIS PROJEKTA:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je između Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (UT), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (PT2) i korisnika bespovratnih sredstava Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci.

Ukupna vrijednost projekta definirana je Odlukom o financiranju i Ugovorom koji je potpisan 18. siječnja 2022. godine kojim su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 1.043.680,26 kuna iz Europskog socijalnog fonda unutar Prioritetne osi 2 “Socijalno uključivanje”, Investicijskog prioriteta 9.iv „Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa“, Specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Elementi projekta su:

 • Osiguravanje usluga za djecu rane i predškolske dobi koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija.

Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci predmetnim projektom rješava problem neusklađenosti rada vrtića s potrebama roditelja, odnosno rješava problem nemogućnosti pružanja usluge popodnevnog rada koji je namijenjen djeci iz sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (RPOO). Uzroci problema su nedostatak stručnog i tehničkog kadra te sredstava, a isti će se riješiti provedbom aktivnosti unutar Elementa 1. koje su u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10) te u skladu sa situacijom vezanom uz pandemiju SARS-CoV-2:

 1. pružanje inovativne usluge produljenog radnog vremena vrtića u 2 skupine u vremenu 16:30-20:30 sata od strane 2 novozaposlena odgojitelja (m/ž) te 2 već zaposlene djelatnice. S obzirom na nedovoljne stručne kapacitete, na 50% radnog vremena zaposlit će se zdravstveni/a djelatnik/ca i logoped/inja sa svrhom unaprjeđenja i poboljšanja kvalitete usluga i rada/terapije s djecom u najosjetljivijoj dobi te spremač/ica i servirka (m/ž). Za izvođenje usluge, prostorije DV-a će se opremiti didaktičkom opremom.
 2. razvoj inovativnih a) programa ranog učenja engleskog jezika, b) sportskog programa i c) programa zdravstvenog odgoja za obje skupine od strane djelatnika i vanjskih stručnjaka. Nakon izrade programa, zatražit će se suglasnost MZO-a.
 3. jačanje kapaciteta 2 djelatnika kroz osposobljavanje za provođenje programa a) i b).

Ciljana skupina projekta je: Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci (1) ima potrebu za rješavanjem navedenih problema, odnosno jačanjem kapaciteta djelatnika i pružanjem i razvojem dodatnih usluga, podići će se kvaliteta rada.

Ciljana skupina su i odgojitelji (2) koji sudjeluju u edukacijama (riješit će se problem nedostatnih dodatnih kompetencija te će se zadovoljiti potreba za kontinuiranim usavršavanjem) i djeca (35) uključena u provedbu usluga (broj procijenjen na temelju provedenih anketa).

Krajnji korisnici su JLS, škole koje će pohađati djeca te roditelji kojima će se omogućiti usklađeniji te kvalitetniji život.

CILJ I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Cilj projekta:  Unaprjeđenje usluga Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci kroz produljenje radnog vremena i razvoj posebnih programa s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Navedeno će se postići provedbom navedenih aktivnosti te poticanjem jednakih mogućnosti pristupa RPOO, s naglaskom na djecu s poteškoćama u razvoju koja spadaju u ranjive skupine. Dugoročno, projektom se stvaraju uvjeti za demografsku obnovu i smanjenje iseljavanja te se otvaraju dodatne mogućnosti zaposlenja.

Projekt je u skladu s Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. SC 9.iv.2. jer će se provedbom omogućiti usklađivanje poslovnog i obiteljskog života, kvalitetniji život uzdržavanih i neuzdržavanih članova obitelji. Projekt doprinosi i Strateškom planu nadležnog ministarstva i Nacionalnom programu reformi 2020. (cilj 2.) jer će se provedbom omogućiti postizanje rezultata koji su usmjereni na unaprjeđenje sustava RPOO. Doprinosi SC2, P2.1 i P2.3. Razvojne strategije VSŽ do 2020. te P2. Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH 2014.-2020. tako što će se osigurati kvaliteta i dostupnost usluga za djecu i roditelje te će se doprinijeti povećanju % djece obuhvaćene programima RPOO koji je u RH ispod prosjeka EU (obuhvaćenost djece do 3 g. u RH od 2013.-2015. bila je 13,3%, u EU 28,6%, dok je kod djece u dobi od 3 do 6 g. taj postotak bio za RH 46,7%, u EU 82,8%) što je daleko ispod zacrtanih Barcelonskih ciljeva, kao i ciljeva unutar Europe 2020. (pridonijet će se porastu zapošljavanja te smanjenju broja ljudi koji žive u socijalnoj isključenosti). Zapošljavanjem stručnog kadra doprinijet će se i PC 5. Nacionalne strategije za prava djece u RH 2014.-2020., odnosno sustavnom razvoju kvalitetnih usluga i programa s posebnim naglaskom na preventivne aktivnosti te osiguravanje odgovarajućeg broja kompetentnih stručnjaka koji rade s djecom i njihovim obiteljima. Projekt je u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine, pravima iz Konvencije o pravima djece, Preporukama Vijeća od 22. svibnja 2019. te drugim strateškim i zakonodavnim okvirom.

Mjerljivi ishodi i pokazatelji projekta, odnosno očekivani rezultati projekta su:

 • Broj pružatelja socijalnih usluga koji provode projekte – 1
 • Stručnjaci koji sudjeluju u osposobljavanju te broj stručnjaka osposobljenih u području socijalnih usluga – 2
 • Broj djece uključene u uslugu produljenog radnog vremena vrtića – 35
 • Broj odgojitelja/ica, stručnih suradnika/ca, stručnih radnika/ca zaposlenih kroz projekt – 3
 • Broj sati pružene usluge produljenog radnog vremena vrtića – 1.800
 • Broj razvijenih posebnih programa – 3.

POVEZNICE NA RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE:

www.strukturnifondovi.hr

http://www.esf.hr/

Ključne riječi: