Prijava

Naš jelovnik

 

Na temelju članka 26.  i  članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), a sukladno Odluci Upravnog vijeća od 18. listopada 2021. godine, KLASA: 601-05-21-01/13, URBROJ: 2188/02-JT-1-21-04, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci, objavljuje

NATJEČAJ

za prijam za radno mjesto

 

 

 1. ODGOJITELJ/ICA/PRIPRAVNK/ICA na određeno vrijeme od jedne godine (12 mjeseci) s punim radnim vremenom, – 1 izvršitelja/ice kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva

    

Uvjeti za radno mjesto:

 • prema odredbama članaka 24. i 28 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19.) i članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine 133/97).
 • Nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi prijavljene u evidenciju nezaposlenih

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

 • završena visoka stručna sprema odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij (profesor predškolskog odgoja odnosno magistar/a struke)
 • završena viša stručna sprema odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ( baccalaurea predškolskog odgoja, odgojitelj predškolske djece ili nastavnik predškolskog odgoja)

 

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

 1. hrvatsko državljanstvo
 2. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.
 1. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).

U prijavi na  natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresa).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • preslik domovnice ili preslik važeće osobne iskaznice, putovnice
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • vlastoručno potpisana izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka („suglasan/sna sam da se moji osobni podaci o imenu i prezimenu objavljuju na web stranici Dječjeg vrtića Bambi Rokovci - Andrijaševci, bambi.andrijasevci.hr tijekom rezultata natječajnog postupka“)
 • kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja):

a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Uvjerenje izdaje Općinski sud)

b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Uvjerenje izdaje Prekršajni sud)

c) potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

( Potvrdu izdaje Centar za socijalnu skrb)

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su pozvati se na to pravo u prijavi i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja. Sve o mjerama možete naći na stranici:

https://mjere.hr/katalog-mjera/potpora-za-stjecanje-iskustva-javne-sluzbe/

Traženi dokumenti (isprave) prilažu se u neovjerenoj preslici (osim vlastoručno potpisane pisane izjave o zaštiti osobnih podataka koja se predaje u izvorniku), a prije izbora od kandidata se može zatražiti dostava izvornika traženih dokumenata na uvid.

Poslodavac može temeljem Članka 6. stavka 2,3 Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci prije izbora kandidata provjeriti radne i druge sposobnosti osobe koja traži zaposlenje.

Kandidat koji ima  pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu,  dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.), člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92, 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01, 103/03. i 148/13.), člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14 i 39/18.) dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog oglasa i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen 19. listopada  2021. godine i traje do 27. listopada 2021 godine.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od dana objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno Dječjem vrtiću na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu:

Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci

Matije Gupca 8, 32271 Rokovci-Andrijaševci

S naznakom „Natječaj za odgojitelja/pripravnika-NE OTVARAJ

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci                                                     

kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne   podatke u svrhu provedbe postupka natječaja u skladu s odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

                                                                                          Predsjednik Upravnog vijeće

                                                                                Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci

Darko Duktaj, mag.ing.el.

O nama

Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.

Kontakti

Tel. +385 98 186 1755
E-pošta: bambi@andrijasevci.hr 
Web: www.bambi.andrijasevci.hr 

M. Gupca 8, Andrijaševci, Hrvatska